Betingelser

Formidlingsbetingelser 2020

Ved at benytte StayBox indgår ferieboligens ejer som udlejer (her kaldet udlejer) og GuestBox ApS som formidler (her kaldet GB) et formidlingssamarbejde, med betingelserne nedenfor. GB varetager formidlingsarbejdet mellem udlejer og lejer af den/de feriebolig(er) som aktiveres og udlejer accepterer, at GB til de indlagte udlejningspriser kan lægge yderligere gebyrer på lejeres regning.

1. Administrationsløsning

GB stiller en administrationsløsning kaldet Staybox til rådighed for udlejer. Via Staybox administrerer udlejer selv sine enheder og angiver priser og åbne udlejningsperioder. Alle angivelser i Staybox er bindende for udlejer, men kan dog ændres for de perioder hvor der ikke allerede er sket reservation eller udlejning.

2. Ferieboligen

Udlejer har det fulde ansvar for, at ferieboligen altid svarer til de i StayBox anførte oplysninger. Udlejer er også ansvarlig for, at ferieboligen forud for hvert lejemål fremtræder rengjort, klargjort og i brugbar samt forsvarlig stand. Udlejer vil blive draget til ansvar for evt. økonomiske konsekvenser, herunder i tilfælde af personskader, hvis dette ikke er tilfældet.

3. Afregning

Afregning finder sted den første bankdag i hver måned. Der afregnes her for afholdte og påbegyndte udlejninger i den foregående måned.

4. StayBox's eneret til formidling af lejemål

Så længe udlejer har aktive ferieboliger registreret i StayBox, har GB eneret til på udlejers vegne at formidle lejemål på ferieboligen. Udlejer indestår for, at GB kan formidle og gennemføre lejemål, jf. de dispositionsperioder som udlejer angiver i StayBox.

5. Force majeure

GB hæfter ikke for lejeforhold og yder ikke afbestillingsgaranti i tilfælde af force majeure (krig, strejke, epidemier, naturkatastrofer, forureningsulykker, grænsespærringer eller lignende).

6. StayBox markedsføring

StayBox forpligter sig til at give adgang til effektive salgskanaler, hvor udlejers feriebolig kan blive vist og markedsført.

Husejer accepterer, at StayBox har ret til at benytte alt billedmateriale til markedsføringen og andre reklameformål.

7. Afhjælpning

Skulle der under et lejemål opstå fejl eller mangler ved ferieboligen, er udlejer forpligtet til at sørge for øjeblikkelig afhjælpning. I forbindelse med evt. afhjælpning, hvor lejer søger afhjælpning hos StayBox, kontakter StayBox udlejer. Kan StayBox ikke opnå kontakt med udlejer, eller hvis der er tale om mindre væsentlige fejl el. mangler, iværksætter StayBox på udlejers vegne og for udlejers regning og risiko rimelige afhjælpninger. Evt. udgifter i sådanne forbindelser modregnes så vidt muligt over udlejers afregning.

8. Ferieboligens tilstand

Ferieboligen skal være fuldt møbleret til det antal personer som det udlejes til. Den skal være ordentligt udstyret med køkkenredskaber, service og lignende. Sengepladser, dyner, puder til mindst det anførte personantal samt inventar i øvrigt skal forefindes i en god og velfungerende stand. Dette gælder også alt udstyr, som er placeret på ferieboligens udendørsarealer. Udlejer er forpligtet til løbende at holde ferieboligens standard, herunder udearealerne, så beskrivelsen på StayBox er korrekt.

9. Ferieboligens benyttelse

Udlejer er bekendt med bestemmelserne angående ferieboligens brugsperiode og erhvervsmæssige anvendelse i bl.a. Sommerhusloven og Planloven.

10. Mangler ved ferieboligen

Hvis ferieboligen udviser væsentlige mangler fra det på StayBox anførte, eller udlejer undlader at opfylde sine forpligtelser til at stille ferieboligen til disposition for lejer, kan StayBox øjeblikkeligt stoppe samarbejdet og kræve erstatning for mistet avance, samt eventuelle omplaceringsomkostninger for lejere. StayBox hæfter ikke for lejeforhold, hvis der ikke er adgang til ferieboligen som følge af for eksempel oversvømmelse, sne eller lignende, selv om der er tale om forhold, som ikke kan karakteriseres som force majeure, ifølge § 5. Hvis ferieboligen eller dennes udstyr er blevet beskadiget og/eller forringet i forhold til almindelig god standard og i forhold til formidlingsaftalen i øvrigt, skal udlejer sørge for istandsættelse før det enkelte lejemåls begyndelse.

11. Salg af ferieboligen

Udlejer kan frit sælge sin feriebolig selvom den er aktiv på StayBox. Dog skal køber skriftligt overfor StayBox erklære sig indforstået med at respektere eksisterende reservationer og udlejninger. Denne forpligtelse bør således fremgå af købsaftale og skøde. Hvis boligen sælges, skal ny ejer respektere de lejemål og reservationer der måtte være på salgstidspunktet, men kan stilles frit for yderligere udlejning. Fordeling af lejeindtægter mellem køber og sælger er GB uvedkommende.

12. Samtykke til registrering og markedsføring

Udlejer giver samtykke til, at StayBox må anvende udlejers oplysninger til at kontakte udlejer med nyheder, informationer, tilbud og markedsføring af ydelser inden for ejendomsrelaterede områder via e-mail, sms, telefon eller brev. StayBox videregiver ikke udlejers oplysninger til tredjemand, og samtykket kan tilbagekaldes via e-mail til info@staybox.dk. Yderligere information om, hvordan GB behandler udlejers personoplysninger kan ses nedenfor i §15. Yderligere information om StayBox kan findes på StayBox.dk

13. Forsikring

Udlejer er forpligtet til at have en lovpligtig forsikring af ferieboligen.

14. Opsigelse

Samarbejdet kan til enhver tid opsiges uden yderligere varsel, ved at ferieboligen deaktiveres på StayBox. Dog skal eksisterende reservationer og lejeaftaler altid respekteres.

15. Persondatabehandling

For at indgå og efterfølgende opfylde samarbejdet, behandler StayBox personoplysninger om udlejer, herunder udlejers identifikations- og kontaktoplysninger (dvs. navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse), udlejers kontooplysninger samt oplysninger om ferieboligen fortroligt. Oplysningerne om ferieboligen anvendes til at formidle udlejningen, herunder via StayBox og vores samarbejdspartnere. Disse oplysninger offentliggøres og deles således med vores samarbejdspartnere som led i formidlingsprocessen. Oplysningerne om udlejer anvendes til at overholde StayBoxs forpligtelser over for udlejer, såsom indbetaling af lejeindtægter fra udlejning af ferieboligen. Gæsterne kan se udlejers navn på lejekontrakten. SB kan indhente og/eller videregive oplysninger om udlejer og boligen til offentlige myndigheder, hvis det kræves i henhold til lovgivningen (fx indberetning af lejeindtægt til SKAT).

StayBox behandler personoplysningerne på et af følgende grundlag: (1) udlejer har givet sit samtykke til behandling af personoplysninger til et eller flere specifikke formål, (2) indgåelse eller opfyldelse af udlejers aftale med StayBox, (3) for at overholde en retslig forpligtelse, som påhviler StayBox.

StayBoxs privatlivspolitik beskriver hvordan StayBox behandler udlejers personoplysninger, udlejers rettigheder samt udlejers klagemuligheder i forbindelse med StayBoxs behandling af udlejers personoplysninger. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig her: StayBox.dk

16. Værneting

Værneting er Byretten i Aarhus.

//Aarhus, maj 2020

Få StayBox

Stop det svære arbejde og bliv en del af StayBox. Med StayBox kan du klare alle de daglige gøremål til dit feriehus nemt og enkelt.

Tilmeld nu